Všeobecné obchodní podmínky

Čl. I. Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem na základě písemné objednávky (závazné přihlášky) objednatele. Za písemnou objednávku se považuje elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek www.narratio.cz
 2. Dodavatel má povinnost do dvou pracovních dnů ode dne obdržení objednávky písemně potvrdit objednateli její přijetí. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednatele.
 3. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Čl. II. Všeobecná ujednání

 1. Dodavatel se zavazuje uskutečnit pro objednatele jako účastníka psychoterapeutický výcvik, kurz nebo seminář (dále jen „kurz“) za podmínek zveřejněných na webových stránkách Dodavatele. Podmínkami kurzu se rozumí obsahová náplň, termín, rozsah, cena, formy kurzu a lektorské zajištění.
 2. Objednatel je povinen za účast na kurzu řádně a včas zaplatit cenu kurzu vedenou v prezentaci konkrétního kurzu uvedené na webových stránkách Dodavatele.

Čl. III. Termín a realizace výuky

 1. Dodavatel se zavazuje, že kurz bude probíhat v určených dnech a časech.
 2. Dodavatel se zavazuje zajistit pro realizaci kurzu lektora dle konkrétní specifikace daného kurzu. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu osoby lektora.
 3. Pro případ, že realizaci kurzu podle původních podmínek nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob realizace kurzu. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet je 10 účastníků). Dodavatel je povinen o této skutečnosti informovat objednatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Dodavatel je v takovém případě povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

Čl. IV. Kurzovné

 1. Cena za příslušný kurz (dále jen kurzovné), je určena dle ceníku jazykových kurzů dodavatele zveřejněného na internetové adrese www.narratio.cz a je uvedena v objednávce objednatele (dle konkrétní specifikace kurzu).
 2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet hodin trvání kurzu (dle specifikace kurzu) a případné potřebné materiály. Dodavatel není plátcem DPH.

Čl. V. Platební podmínky

 1. Pokud není ve specifikaci kurzu uvedeno jinak, je Objednatel povinen uhradit kurzovné v plné výši nejpozději 3 dny před zahájením kurzu na účet dodavatele (viz. vystavená faktura).
 2. V případě prodlení s úhradou kurzovného je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení, v případě prodlení s platbou přesahující 30 dní, je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 1% Kč.

Čl. VI. Odstoupení od smlouvy

 1. V případě odstoupení objednatele od smlouvy (storno) 14 a více dní před zahájením daného kurzu, tj. po podpisu závazné objednávky (přihlášky) avšak před faktickým zahájením kurzu, není objednatel povinen platit dodavateli storno poplatek. Při odstoupení objednatele od smlouvy v době od 13 do 8 dnů před zahájením kurzu činí storno poplatek 25% kurzovného. Při odstoupení objednatele od smlouvy v době od 7 do 4 dny před zahájením kurzu činí storno poplatek 50% kurzovného. V případě odstoupení objednatele od smlouvy v době 3 nebo méně dní před zahájením kurzu činí storno poplatek 100% kurzovného.
 2. Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného ani jeho části při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné účasti na kurzu. Odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením dodavateli.
 3. Dodavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy a s okamžitou platností vyloučit objednatele z kurzu, pokud objednatel i přes výstrahu opakovaně hrubě narušuje průběh kurzu ve vztahu k ostatním účastníkům kurzu.